Toplumsal Yapı Nedir Toplumsal Yapı Hakkında


Toplumsal Yapı

Daha önceki bölümde toplumu tanımlamıştık. Toplum kavramı varken, bir

de toplumsal yapı kavramını kullanmaya neden gerek görüyoruz? “Yapı” kavramı

bilgilerimize ne ekliyor? Yapı: “ bir düzenin ya da bir bütünün parçaları arasındaki

bağlar ve karşılıklı ilişkiler” olarak tanımlanabilir. Bir binada ya da bir otomobil

motorunda olduğu gibi yapı içindeki ögeler birbiriyle karşılıklı bağıntı içinde bir

bütün oluşturur. O halde toplumsal yapı nedir?

Toplumsal yapı: “içinde toplumsal ilişkilerin, olayların oluştuğu,

toplumsal grupların, kurumların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzının

biçimlendiği bir toplumsal varlıktır.”

Toplumsal yapı, kurumlar, örgütler ve gruplardan oluştuğuna göre bireyler

arası ilişkiler de bu yapı içinde şekillenir. Aynı zamanda toplumsal yapı, bireyler

arası ilişkilerin ortaya çıkardığı gruplar ve kurumların toplamından oluşan bir

bütündür. Bu durumda karşılıklı bir etkileşimden söz edebiliriz. Ögeler ya da

parçalar arasındaki karşılıklı etkileşim bir takım işlevleri, işleyişi tamamlayıp

biçimlendirir. Kısaca toplumsal yapı bir toplumun nasıl düzenlenmiş olduğunu

belirtmektedir.

Toplumun yapısını belirleyen ve karşılıklı etkileşim içinde bulunan çeşitli

ögeler bulunur. Bu temel ögeleri toplumsal yapı açısından inceleyelim.

Toplumsal Yapı Açısından Fiziksel Çevre

Her toplumsal yapı bir toprak parçası üzerinde kurulur ve etkileşim içinde

şekillenir. iklim ve coğrafi şekiller özellikle yerleşim yerlerinin kuruluşunu etkiler.

Yerleşim yerleri, köy, kent, büyük kent olarak biçimlenir. Zaman zaman toplumsal

yapının fizikî yanı, toplumun yerleşimi biçimi üzerinde etkili olur. Örneğin, dağlık

bölgelerde dağınık köy tipi, düz ovalarda toplu köy tipi özellikleri görülür.

Fiziksel çevre ya da doğal çevre, insanı ve toplumsal yapıları coğrafi

şekillenişi, iklimi ile etkiler. insanlık tarih boyunca büyük uygarlıklar verimli

topraklar ve elverişli iklim koşullarında oluşmuştur. Ancak toplumun doğal

çevresiyle ilişkisi iki yönlüdür. Doğal çevre toplumu etkilerken toplum da doğal

çevreyi etkiler. Doğal çevrenin toplumsal yapıyı etkilemesine şöyle bir

örnek verebiliriz. Sıcak ve rutubetli bölgelerde yaşayanlar tarımla uğraşır. Otlağı bol

olan yerlerdeki insanların hayvancılıkla geçimlerini sağlama oranı yüksektir. Aynı

zamanda insan fiziki çevreyi teknik bilgileri ile değiştirebilir. Örneğin, barajlar ve

sulama kanalları yaparak fiziki çevresini değiştirebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

*